Top školky | Blog
Montessori mateřské školy

Montessori mateřské školy

11. 8. 2016 | Vzdělávání Sdílet na Facebooku

Zakladatelka Montessori pedagogiky
Maria Montessori (1870-1952) byla italská lékařka a pedagožka. Vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. Začínala jako asistentka na neurologicko-psychiatrické klinice Římské univerzity, specializovala se na dětskou psychologii, zvláště se zajímala o mentálně retardované děti a jejich výchovu a rozvoj. V roce 1908 opustila práci aktivní lékařky a začala se plně věnovat pedagogické činnosti. Vypracovala tzv. metodu Montessori, která pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu fixovat pracovní návyky a vytvářet si svůj vlastní úsudek. Ve svých názorech navázala mimo jiné na Komenského. Vychovávala děti demokratickým způsobem a výsledkem byly soběstačné, chápající a nezávislé osobnosti připravené žít v demokratické společnosti. První Montessori školu založila v Římě roku 1907. Jako jedna z nejpozoruhodnějších žen první poloviny 20. století byla nominována na Nobelovu cenu míru.

Zajímavosti ze života Marie Montessori
V roce 1896 byla jako první žena v Itálii promována doktorkou medicíny. Vzdělávání dětí zasvětila celý svůj život. Pro blaho ostatních se ale vzdala svého vlastního potomka – jako svobodná matka ho dala na vychování na venkov a cestu k sobě našli až v jeho dospělosti. Citát Marie Montessori: „Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu“.

Složení tříd v Montessori mateřských školách
Třídy bývají věkově smíšené (3-7 let). Takto smíšené třídy podporují spolupráci a komunikaci. Starší děti se rády starají o mladší, učí je a tím zdokonalují své schopnosti.

Role učitele a specifika práce
Role učitele je v nenápadném vedení a taktní pomoci dítěti. Neporovnává individuální rozdíly a dovednosti mezi dětmi. Dítě nepracuje na povel, samo si vybírá práci, o kterou má zájem, může pracovat samo, ve dvojici či kolektivu a vybírá si místo, kde bude práci provádět. Učitel dítě pozoruje, neruší ho při koncentraci a čeká, kdy dítě samo požádá o pomoc. Hlídá, aby dítě práci dokončilo a všechny pomůcky po sobě uklidilo. Učitel se zaměřuje na vlastní záporné povahové rysy namísto pozorování záporných vlastností dětí.

Hlavní myšlenky

 • Dítě je tvůrcem sebe sama – ačkoli se dítě vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty a kdy ovlivní jeho jednání.
 • Pomoz mi, abych to dokázal sám – jde o hlavní krédo Montessori pedagogiky. Úkolem dospělých je, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo vědomosti a dovednosti.
 • Ruka je nástrojem ducha – práce rukou je základem pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. Důraz je kladen na spojování tělesné a duševní aktivity.
 • Svobodná volba práce – Montessori pedagogika učí svobodnému chování v rámci pravidel. Dítě může zvolit tu činnost, která ho zrovna zajímá. Samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.
 • Připravené prostředí – pracovní místo a pomůcky je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně a bez vnější pomoci. V pedagogice Montessori hraje velkou roli specifický materiál. Jsou to pomůcky, které pomáhají dítěti co nejlépe využít jeho senzitivních fází. Mají přesný cíl a použití a jsou dokonale promyšlené.
 • Respektování senzitivních (citlivých) období – senzitivní období je období zvýšené vnímavosti pro získání nějakého rysu či dovednosti. Během senzitivních fází se dítě učí s radostí, lehkostí a zájmem. Tato období trvají vždy určitou dobu a pak končí, ať jsou využity nebo ne. Učitel musí těmto fázím velmi dobře rozumět a připravit pro dítě prostředí, vhodné pomůcky a vybrat činnosti, které v této fázi potřebuje. Zároveň musí být správných pozorovatelem a tato pozorování správně analyzovat. Toto předpokládá individuální přístup ke každému dítěti, protože každé dítě získává lehkost k učení dané dovednosti v jiný okamžik.
 • Polarizace pozornosti – schopnost dítěte cíleně a dlouhodobě se soustředit na práci. Je základem učení. Skládá se ze tří fází:
  1. dítě se hledá, zdá se, že je roztěkané.
  2. soustředěnost – nejdelší fáze, dítě našlo, co ho zaujalo, pracuje a na práci se soustředí.
  3. nasycení – dítě dokončilo práci, uklidí a je s činností spokojeno.
 • Práce s chybou – dělat chyby je přirozené a je to nedílnou součástí učení a pokroku. Materiál Marie Montessori je koncipován tak, aby dítě přišlo na chybu samo, bez stresu, zesměšňování či trestu.

Montessori pedagogika v Čechách
Montessori program je mezinárodní a je předáván pedagogům na celém světě. První kurs o metodě Montessori pro pedagogy a veřejnost se konal v Praze v roce 1998 pod vedením amerických lektorů. První začaly tento program realizovat mateřské školy v Kladně a Jablonci nad Nisou. Učitelky z těchto mateřských škol a další pedagožky, které chtěly program zavést ve svých školách, jezdily na vzdělávací kurzy v Evropě a získávaly zkušenosti v evropských školách s dlouhodobějšími tradicemi. Společnost Montessori byla založena v roce 1999 v Praze aktivitou dr. Jitky Brunclíkové a začala organizovat vzdělávání pedagogů se zahraničními Montessori lektory. 

Zajímavost výuky Montessori na základních školách
Učební materiály jsou uzpůsobeny různým úrovním porozumění a studenti pracují v rámci učebního plánu individuálním tempem. Studijní i společenské úspěchy dětí se pravidelně kontrolují prostřednictvím propracovaného systému, který je založen na srovnání jejich výsledků. Místo žákovské knížky mají děti v Montessori třídách záznamy a přehledy o postupu žáka v učení, dokončené úkoly a školní práce si děti zakládají do portfolia. Učitel je povinen vést si o každém dítěti pedagogické záznamy. Rodiče nemají v Montessori škole porovnávací hodnocení práce dítěte klasifikací, ale mají informace o školní práci, chování, prospěchu a pohodě  svého dítěte jiným způsobem. Pro rodiče je důležité, aby měli možnost přijít do třídy za dítětem, prohlédnout si jeho portfolio, podívat se na jeho práci, pobýt ve škole třeba v době vyučování a vnímat, jak je dítě ve škole spokojeno.

Informace pro Vás
Další informace a mapu Montessori škol najdete na:
www.montessoricr.cz. Adresy, telefony, webové stránky k jednotlivým mateřským školám v České republice najdete na: www.nicm.cz/montessori-materske-skolky.

Lenka Kácová

Komentáře (0)

Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář

Nová hodnocení

Nejnovější hodnocení našich školek

Přihlásit se do newsletteru